Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne
 • księga uczniów,
 • arkusze ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • uchwały Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr upoważnień,
 • księgi inwentarzowe i środków trwałych,
 • dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego,
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • plany i sprawozdania,

Podstawa prawna

Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)

 • Akta osobowe pracowników
 • Akta osobowe byłych pracowników

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DZ.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Dostępne w Sekretariacie Zespołu Szkół dla osób, które wykażą interes prawny.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 426